Quan hệ cổ đông Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022

Thông báo số 63/TB-ĐSNB ngày 11/5/2023 của Công ty CPĐS Nghĩa Bình

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022

Nghị quyết số 05/NQ-ĐSNB ngày 11/5/2023 của HĐQT Công ty CPĐS Nghĩa Bình

BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Báo cáo số 36/BC-ĐSNB ngày 11/4/2023 của Công ty CPĐS Nghĩa Bình

TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tờ trình số 35/TTr-ĐSNB ngày 11/4/2023 của Công ty CPĐS Nghĩa Bình

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Báo cáo số 34/BC-ĐSNB ngày 11/4/2023 của Công ty CPĐS Nghĩa Bình

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Quy chế số 32/QC-ĐSNB ngày 06/4/2023 của Công ty CPĐS Nghĩa Bình