Đảng bộ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến qua truyền hình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng Untitled DocumentGIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình là một chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ; Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo các cấp ngành Đường sắt Việt Nam, của UBND hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân địa phương có đường sắt đi qua, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty bằng tất cả trái tim, khối óc; bằng ý chí nghị lực với tinh thần lao động cần cù sáng tạo, những người thợ cầu đường đã làm nên những điều kỳ diệu. Ghi nhận những cống hiến của CBCNV - NLĐ Công ty trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới năm 1996, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2006, hạng nhất năm 2011, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, Ngành... 


Đảng bộ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến qua truyền hình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Trong 2 ngày 16 và 17/8/2018, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tại 05 khu vực (gồm: Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bồng Sơn, Diêu Trì và khu vực Cơ quan công ty).
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty, giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 03 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.


         Đồng thời, Đảng ủy công ty cũng đã thông qua Chương trình hành động số 12-CTr/ĐU ngày 15/8/2018 của Đảng ủy công ty thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng trong Đảng bộ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Cũng tại Hội nghị, một số đại diện các đơn vị trong công ty đã phát biểu nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt học tập, quán triệt Nghị quyết lần này; nhấn mạnh hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn đơn vị./.

                                                                                                               BBT

Tin tức về công ty khác